Hent vedtægter som pdf   •  Hent Regulativ for vandværker som pdf


Vedtægter for St. Havelse Strand Vandværk A.M.B.A
(Ændret 07.01.2023)

§ 1.

Navn og hjemsted:

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er St. Havelse Strand Vandværk A.M.B.A

Selskabet har hjemsted i Frederiksværk kommune og er en fortsættelse af Andelsvandværket St. Havelse Strand, der blev stiftet den. 17. juni 1961.

§ 2.

Formål:

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

§ 3.

Medlemmer:

Selskabets medlemmer er grundejere – indenfor værkets forsyningsområde –som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

§ 4.

Medlemmernes rettigheder:

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5.

Medlemmernes forpligtelser:

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om

–          At vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter, som udleveres ved indmeldelsen.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelsen af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

§ 6.

Udtræden af selskabet:

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske

–          ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr.nr.), ved ekspropriation o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen.

–          Ved eksklusion af selskabet p.g.a. restance, der ikke har kunnet inddrives. Dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnet frister. Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlede ejendom, betragtes dette som en nytilslutning.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7.

Levering til ikke-medlemmer (købere):

Institutioner, som iflg. deres natur eller ejere af enkelte ejendomme, som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil – mod en at bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af et medlems indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar.

§ 8.

Anlæg:

Selskabet anlægger vandværk med boringer behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jf. regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til stophanen, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

§ 9.

Ledninger over privat grund:

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder at denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejere er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelse finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

Ved arbejder på vandværkets ledningsnet er vandværket ikke forpligtet til reetablering af f.eks. flise- og asfaltindkørsler, hvor disse er uden for grundens skel.

§ 10.

Indskrænkninger i vandleverancen:

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand if. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand jf. i øvrigt regulativets bestemmelser.

Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyelsen.

Vandspild er forbudt, jf. regulativet.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende afgift.

§ 11.

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem. Dog kan der uden særskilt meddelelse til hvert medlem men ved opslag på Selskabets hjemmeside til enhver tid med mindst en måneds varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt dette vedrører overdragelse til Halsnæs Vand, herunder men ikke begrænset til beslutning om at træde i likvidation eller øvrige beslutninger forbundet hermed eller relateret hertil.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives bestyrelsens formand inden d. 1. april.

Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det indeværende og det kommende år fremlægges
  5. Valg af medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen
  6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Revisorer og suppleanter kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret revisor/registreret revisor.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal general forsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 12.

Stemmeret og afstemninger:

Intet medlem har mere en én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 3 stemmer. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst ⅔ af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst ⅔ af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med ⅔ af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 13.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedr. selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægter og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

§ 14.

Tegningsret:

Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser, kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan udstede prokura vedr. anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle regninger skal inden udbetaling være anvist af et medlem af bestyrelsen, jf. dennes forretningsorden.

§ 15

Regnskabet:

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Det årlige overskud, der måtte fremkommer efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer samt af en af bestyrelsen evt. antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 16

Opløsning:

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedr. vedtægtsændringer. Såfremt opløsning sker ved solvent likvidation, og der er truffet beslutning om at træde i likvidation efter de i § 12 angivne bestemmelser vedr. vedtægtsændringer, så kan beslutning om endelig likvidation af Selskabet gennemføres på en generalforsamling, såfremt der er mindst ⅔ flertal herfor, uanset hvor mange af Selskabets medlemmer, som er repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Evt. overskud anvendes efter den opløsende generalforsamlings beslutning til miljøfremmende formål. Såfremt opløsning sker i forbindelse med, at Selskabets aktiviteter overdrages til et andet selskab, som derved forpligter sig til at forsyne medlemmerne med vand, så skal et eventuelt overskud ved likvidationen tilgå dette forsyningsselskab.

§ 17.

Ikrafttræden:

Selskabets vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den. 14. juni 1987.

De træder i kraft ved vedtagelsen.

I bestyrelsen:

Jørgen Krogh, formand

Ole Jacobsen

Flemming Hansen

Per Vejler

Børge W. KlokTilføjelser til § 11 og § 16  (markeret med blåt) endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 7. januar 2023.

I bestyrelsen:

Helge Nielsen, formand
Bjarne Jensen, kasserer
Bent Andersen, næstformand
Ulla Silfverberg
Ryan Dresner


 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2023 St. Havelse Strand Vandværk A.M.B.A. All Rights Reserved